การบริหารจัดการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้าง

การลงทะเบียนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ E-GP

ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ E-GP

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยระเบียบพัสดุ 49

กระบวนการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละวิธี

การตรวจรับพัสดุ การตรวจการจ้าง และการควบคุมงาน

การบริหารสัญญาและหลักประกัน

การตรวจสอบผู้เสนอราคา

ที่มา…สำนักงานคลังจังหวัดเชียงราย

 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพัสดุ(ฉบับที่ 7)

การบริหารจัดการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้าง

Advertisements

หลักการทำงานพัสดุโรงเรียน

ปฏิบัติได้ถูกต้องตามระเบียบพัสดุ ชัดเจนถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้

ครูนั้นมีงานด้านการสอน และมีงานในหน้าที่พิเศษอีกมากมาย เช่น งานเจ้าหน้าที่พัสดุ ถ้าหากในโรงเรียนทั่วประเทศมีฝ่ายเจ้าหน้าที่พัสดุที่ไม่ใช่ครูผู้สอนคงจะดีไม่น้อย ครูจะได้สอนเต็มที่ การปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่พัสดุได้ถูกต้องชัดเจน 

ยินดีต้อนรับเจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียน และผู้สนใจเรื่องพัสดุทุกท่าน เนื้อหาเกี่ยวกับงานพัสดุทั้งหมดในเว็บ blog แห่งนี้ สามารถอ่านและปฏิบัติตามได้อย่างถูกระเบียบพัสดุ ดิฉันเองเป็นครูและปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียนเช่นเดียวกับหลายท่าน บางครั้งไม่สะดวกในการหาข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบพัสดุไม่ได้พกหนังสือระเบียบพัสุดุทุกครั้ง ด้วยเหตุนี้เองดิฉันจึงสร้าง เว็บ blog นี้ขึ้นมาเพื่อใช้ศึกษาเรื่องพัสดุ สามารถดาวน์โหลดมาใช้ได้ทันที กรอกข้อมูลนิดหน่อยก็ใช้ได้แล้ว บทความทั้งหมดนี้ ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นเสนอแนะเพิ่มเติมความรู้ใหม่และเล่าประสบการณ์ในเรื่องพัสดุโรงเรียน หวังว่าเนื้อหาทั้งหมดนี้คงเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจอย่างยิ่ง หากมีระเบียบมาใหม่ ๆ ท่านสามารถติดตามได้ใน blog แห่งนี้ โปรดติดตามคะ  

นางสายพิน  วงษารัตน์
ครู ชำนาญการพิเศษ