ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการพัสดุ

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการพัสดุ

การพัสดุ
เป็นกระบวนการบริหารจัดการพัสดุ เริ่มตั้งแต่ การวางแผน การกำหนดความต้องการ การจัดหา การแจกจ่าย การบำรุงรักษาและการจำหน่าย พัสดุที่ส่วนราชการต้องดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ โดยยึดประโยชน์สูงสุดที่ราชการจะได้รับเป็นสำคัญ หากดำเนินการไม่ถูกต้อง ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จะมีความผิดทางวินัย และ/หรือ ความรับผิดทางแพ่งและอาญาตามกรณี ตามนัยข้อ 10 แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม จากแนวโน้มการจัดทำงบประมาณ เพื่อการศึกษา โดยการจัดสรรงบประมาณหมวดเงินอุดหนุน ให้สถานศึกษาสามารถบริหารงบประมาณ ได้สอดคล้องกับความต้องการจำเป็น และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระจายอำนาจการดำเนินการเกี่ยวกับการพัสดุให้สถานศึกษา ซึ่งผู้บริหารสถานศึกษา จะมีบทบาทอำนาจหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการพัสดุมากยิ่งขึ้น ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษา และเจ้าหน้าที่พัสดุและผู้ที่เกี่ยวข้อง(ครูผู้รับผิดชอบ) จึงต้องตระหนักในภารกิจความรับผิดชอบ และศึกษาระเบียบ หนังสือสั่งการ กฎหมาย และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ สามารถดำเนินการบริหารงานพัสดุได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้และเป็นประโยชน์สูงสุด ต่อการจัดการศึกษา

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารทรัพย์สิน

1.การพัสดุ
2.นโยบายการบริหารงบประมาณ หมวดเงินอุดหนุน (รายหัว)
3.การกระจายอำนาจ
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s