มาตรการป้องกันหรือลดโอกาสการสมยอมในการเสนอราคา

มาตรการป้องกันหรือลดโอกาสการสมยอมในการเสนอราคา

สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจึงได้เสนอมาตรการป้องกันหรือลดโอกาสการสมยอมในการเสนอราคา (ฮั้ว) และคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2536 และวันที่ 28 มิถุนายน 2537 โดยแจ้งเวียนให้ส่วนราชการถือปฏิบัติตามนัยหนังสือที่ นร 0202/ว 1 ลงวันที่ 3 มกราคม 2537 ที่ นร 1204/5692 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2537 และที่ นร 0202/ว 102 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2537 โดยสรุปดังนี้
มาตรการที่ 1 ส่วนราชการ ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางขึ้น เพื่อกำหนดราคากลาง
มาตรการที่ 2 ส่วนราชการ ต้องกำหนดเงื่อนไขในประกาศ ให้ผู้รับจ้างเสนอแผนการทำงานไว้ด้วย
มาตรการที่ 3 ส่วนราชการ ต้องกำหนดระยะเวลาการประกันความชำรุดบกพร่องของงานก่อสร้างไม่น้อยกว่า 2 ปี ยกเว้น งานถนนลูกรัง ถนนดิน งานขุดลอกคลอง สระหรือ หนองน้ำ
มาตรการที่ 4 ส่วนราชการ อาจจะกำหนดผลงานก่อสร้างของผู้รับจ้างได้เท่าที่จำเป็นและไม่เกินร้อยละ 50 ของวงเงินที่ จะจ้างในครั้งนี้
มาตรการที่ 5 ส่วนราชการ ต้องปิดประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ สถานที่ที่บุคคลภายนอกเข้าถึงและอ่านได้โดยสะดวก สำหรับส่วนภูมิภาคให้ปิดประกาศไว้ที่ศาลากลางจังหวัดอีกแห่งหนึ่งด้วย
มาตรการที่ 6 ให้ส่วนราชการส่งประกาศการประกวดราคา ไปประกาศ ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงในท้องถิ่นของจังหวัดและส่งไปยังผู้รับจ้างทราบโดยตรง
มาตรการที่ 7 ให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เร่งรัดฝึกอบรมความรู้ด้านการพัสดุ ให้เจ้าหน้าที่ส่วนราชการต่าง ๆ ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น
มาตรการที่ 8 ให้ผู้ตรวจสอบภายใน ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างแบบครบวงจร หากพบว่า การส่งประกาศล่าช้า ไม่เป็นไปตามระเบียบให้รายงานหัวหน้าส่วนราชการพิจารณาดำเนินการ
อนึ่ง ในส่วนของระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ไม่สามารถนำเสนอรายละเอียดในชุดนี้ได้ เจ้าหน้าที่พัสดุและผู้บริหารสถานศึกษาต้องศึกษาเพิ่มเติม และติดตามการเปลี่ยนแปลงแนวปฏิบัติและระเบียบเกี่ยวกับการพัสดุให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s